Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта, приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с Политиката ни за поверителност тук

Последни публикации

КС отмени мораториума върху придобивната давност за имоти - частна държавна или общинска собственост

facebook thumb

Конституционният съд на Република България (КС) отмени като противоконституционна разпоредбата на Закона за допълнение на Закона за собствеността, която предвижда мораториум за придобиване по давност на имоти – частна държавна или общинска собственост  до 31 декември 2022г. Отменена бе и разпоредбата, с която в началото на 2018г. срокът на мораториума бе удължен от 31 декември 2017г. до 31 декември 2022г. чрез законодателна промяна с обратно действие, влязла в сила от 31 декември 2017г.

Със свое Решение № 3 от  24.02.2022 г. по конституционно дело № 16/2021 г. КС обяви за противоконституционна разпоредбата на  § 1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г., посл. доп., ДВ, бр. 18 от 2020 г.), която предвижда, че: „Давността за придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост спира да тече до 31 декември 2022 г., включително за придобиване на земеделски земи, които са собственост или върху които е възстановено правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на държавни или общински училища, или на други държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование“. Със същото Решение за противоконституционен бе обявен и § 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 31.12.2017г.), който предвижда, че: „Законът (за удължаване на мораториума от 31.12.2017г. до 31.12.2022г.) влиза в сила от 31 декември 2017 г.“ Конституционното дело бе образувано през 2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет. В мотивите към Решението си КС посочва, че отменените разпоредби нарушават принципите на правовата държава, на пропорционалност (справедливост) и съразмерност.

Придобиване на право на собственост по давност от съответния титуляр (държава, общини, юридически или физически лица) е един от вещноправните способи за придобиване на право на собственост съгласно чл. 77 от Закона за собствеността. В исторически план разграничението на държавната и общинската собственост на публична и частна бе въведено през 1996г., като действащата до този момент забрана за придобиване по давност на вещи – държавна и общинска собственост остана действаща само по отношение на имотите - публична държавна и общинска собственост. През 2006г. обаче, малко преди да изтече 10-годишния срок за придобиване на недвижим имот по давност чрез недобросъвестно владение, по отношение на имотите – частна държавна или общинска собственост бе въведено временно ограничение, като давността за придобиване на такива имоти бе спряна за периода до края на 2006г. Впоследствие този мораториум бе удължаван неколкократно, като съгласно последното законодателно изменение мораториумът (отменен с коментираното Решение на КС) действа до 31.12.2022г. Целта на въведения мораториум бе да се предотврати опасността  да се нанесе щета на държавата и общините чрез придобиване по давност на тяхна собственост, доколкото тези недвижими имоти в преобладаващата си част не са идентифицирани и актувани съгласно законовите изисквания и са изложени на риск от завземане от частни лица и въвличане на държавата и общините в спорове за собственост. В посоченото Решение КС приема, че „...предвиденият в § 1, ал. 1 ЗДЗС … срок на действие на мораториума върху давността за придобиване на имоти частна държавна или общинска собственост – до 31 декември 2022 г., нарушава конституционния принцип на пропорционалност и съществено надхвърля необходимото за постигане на дефинираните цели – не е налице конституционно оправдание за наложителност на толкова дълъг период на спиране на давностния срок, който да е необходим на държавата и общините да предприемат съответните действия по защита на своята собственост.“ При въвеждане на разпоредбата в Закона за собствеността  мораториумът е бил замислен като временна мярка, но „в резултат от многократното удължаване на срока на неговото действие, забраната за придобиване по давност на имоти – частна държавна и общинска собственост на практика прераства в едно постоянно правно положение. По този начин се накърнява доверието в законодателството, присъщо на правовата държава, тъй като за правните субекти е невъзможно да предвидят с достатъчно висока степен на сигурност и обозримост докога ще действа мораториумът ...“.

КС също така заключава, че в рамките на прекомерно дългия срок на този мораториум, който многократно надвишава най-дългия възможен срок на давностно владение, предвиден нормативно за придобиване на собственост върху владян имот, „...на владелците на имоти – частна държавна или общинска собственост е наложено да търпят безсрочно бездействието на държавата и общините, които не са стимулирани да предприемат необходимите действия за изпълнение на вменените им по закон задължения да стопанисват и управляват собствеността си с грижата на добър стопанин“. Съгласно мотивите към Решението обстоятелството, че през продължителен период от време държавата и общините не са предприели действия по установяване, регистриране и актуване на притежаваните от тях имоти, не може да бъде основание за ограничаване на основни конституционни права, недопустимо е в една правова държава и затова е конституционно нетърпимо.

С другата атакувана разпоредба - на § 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за собствеността, с обратна сила се отнема вещноправният ефект на давностното владение, осъществявано в периода от 31 декември 2017 г. до 19 януари 2018 г. Основните аргументи на КС да обяви неговата противоконституционност са, че този законодателен подход накърнява правната сигурност и предвидимостта на нормативната уредба, защото с последващ закон с ретроактивно действие се засягат основните конституционни права, каквото е правото на собственост и възможността на гражданите да придобият по давност определена категория вещи. Конституционният съд посочва, че „...принципът на неретроактивност на правните норми трябва да се прилага във всички случаи, когато новите правни норми засягат права или създават задължения за минало време“.

КС изрично е уточнил, че с обявяването на разпоредбата относно мораториума за придобиване по давност на имоти – частна държавна или общинска собственост  за противоконституционна не се засяга нейния досегашен ефект. Ето защо давностен срок за придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост ще започне, респективно продължи да тече от момента на влизане в сила на Решението на Конституционния съд, т.е. три дни след обнародването му в „Държавен вестник“.

Посоченото Решение на КС не засяга забраната за придобиване по давност на вещи - публична държавна или общинска собственост, предвидена в чл. 86 от Закона за собствеността.

Пълният текст на Решението на КС можете да намерите тук.

адв. Ива Митева, Партньор